Arbetsmiljöpolicy

Kvalitet och miljö

Vi ska arbeta efter följande riktlinjer:

 • Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra krav.
 • Vi ska arbeta på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet förebyggs och en för övrigt tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Detta kräver allas engagemang.
 • Vi ska ständigt förbättra hantering av arbetsmiljöfrågor och vår arbetsmiljöprestanda.
 • Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller skador på grund av brister i arbetsmiljön.
 • Användning av alkohol och droger under arbetstid är förbjudet. Alkoholanvändning under fritid får ej påverka arbetet negativt. Medicinanvändning som kan ge arbetsmiljörisker ska anmälas till företaget.
 • För varje verksamhetsdel ska arbetsmiljörisker identifieras och bedömas löpande och förebyggas. Skyddsåtgärder ska fastställas och dokumenteras.
 • Arbetsmiljöfrågor ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna och i samverkan med anställda.
 • Medarbetare som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska ges kunskaper om arbetsmiljö, ha kompetens att driva arbetsmiljöfrågor, samt tilldelas resurser och befogenheter att lösa arbetsmiljöproblem.
 • Nyanställda, vikarier och omplacerade ska ges erforderlig information, utbildning och träning i arbetsmiljöfrågor.
 • Vid inköp av arbetsutrustning och produkter som kan innehålla hälsovådliga ämnen ska arbetsmiljöfrågorna beaktas.
 • Personlig skyddsutrustning ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen och användas.
 • Ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete ska bedrivas.
 • Vid ledningens genomgångar ska arbetsmiljöarbetet följas upp och utvärderas. Beslut om förbättringsåtgärder fastställs vid behov.
 • Vi ska göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare och tillgänglig för våra intressenter.
 • VD har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön även om denne tilldelat arbetsmiljöuppgifter till utpekade personer i organisationen.
 • Vid ledningens genomgång granskas och utvärderas policyns fortsatta lämplighet